TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Szczeciński Szybki Tramwaj przyśpiesza
UM SZCZECIN/INFOTRAM - Opublikowano: 18.03.2013 09:50:14
Szczeciński Szybki Tramwaj przyśpiesza

Po wielu latach przygotowań rozpoczyna się budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji, a w najbliższym czasie podpisana będzie także umowa z wykonawcą prac budowlanych. Budowa SST jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Zaprezentowane zostały również wizualizacje przystanków, które mają powstać na linii SST.

–Marzenia o szybkim tramwaju w końcu nabiorą realnych kształtów i w 2015 mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego połączenia między prawobrzeżem i lewobrzeżem Szczecina. To będzie kamień milowy w rozwoju szczecińskiej komunikacji miejskiej. Inwestycja była przygotowywana przez wiele lat. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy podpisać umowę na dofinansowanie budowy szybkiego tramwaju –powiedział Piotr Krzystek.             

Podstawowe informacje

Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku o długości 4 km od Basenu Górniczego do pętli pośredniej \'Turkusowa\'. Wybudowane zostanie torowisko biegnące po wykonanych w ramach przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach oraz po moście. W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli \' Turkusowa\'.

Opisane prace podzielone będą na następujące etapy:

 • Etap Ia - przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego,
 • Etap Ib - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego i przystankiem \'Gryfińska\',
 • Etap Ic - budowa torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli \'Turkusowa\'.

Zadanie 1A

Zadanie obejmuje przebudowę południowej jezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunku granicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowej zostanie przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którym przebiegać będzie trasa SST.

Zadanie 1A ma na celu stworzenie bezkolizyjnego skrzyżowania trasy projektowanego torowiska tramwajowego z południową jezdnią ul. Hangarowej. Przebieg torowiska w obrębie skrzyżowania zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi. Zmiana geometrii południowej jezdni ul. Hangarowej pozwoli na budowę trójprzęsłowego wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni przy utrzymaniu ruchu na jezdni istniejącej.

Zakres zadania 1A obejmuje w szczególności:

 • budowę wiaduktu trójprzęsłowego nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego wraz ze znajdującymi się bezpośrednio pod nim elementami obudowanego wykopu,
 • przebudowę istniejącej jezdni na odcinkach włączenia projektowanego układu geometrycznego w jezdnię istniejącą,
 • budowę nowych dojazdów do projektowanego wiaduktu nad torami tramwajowymi,
 • oświetlenie projektowanej jezdni,
 • odwodnienie projektowanej jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej (kolizje) z poprowadzeniem jej w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż projektowanej jezdni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu –bariery ochronne, poręcze,
 • rekultywację i zagospodarowanie terenu w pasie istniejącej jezdni po realizacji nowej jezdni,
 • tymczasową organizację ruchu z wyznaczeniem objazdów na czas przebudowy włączeń projektowanej jezdni w jezdnię istniejącą.

Zadanie 1B

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich –Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nad obudowanym wykopem tramwaju) o długości ok. 181 m, budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej długości ok. 52 m oraz przebudowę w niezbędnym zakresie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Projektowana przebudowa istniejącej jezdni wiąże się z koniecznością podniesienia istniejącej niwelety o ok. 2,0 m. Konieczność podniesienia niwelety istniejącej jezdni wynika z warunku zachowania minimalnej skrajni tramwajowej pod obiektem, przy przejściu dna obudowanego wykopu nad istniejącą kanalizacją sanitarną w ciągu istniejącej jezdni ulicy Batalionów Chłopskich –Gryfińskiej.

W wyniku realizacji zadania 1B nastąpi dostosowanie układu istniejącej ulicy Batalionów Chłopskich-Gryfińska do projektowanego, bezkolizyjnego, połączenia trasy torowiska tramwajowego w dolnym poziomie oraz do projektowanego przystanku tramwajowego „Gryfińska”, usytuowanego przed skrzyżowaniem trasy tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich –Gryfińska. Konstrukcja wiaduktu będzie powiązana z konstrukcją ścian bocznych obudowanego wykopu torowiska.

Zakres realizacji zadania 1B obejmuje w szczególności:

 • przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich –Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego,
 • budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni,
 • przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej,
 • przesunięcie budynku przy ul. Bat. Chłopskich 61 oraz wykonaniem prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047,
 • odwodnienie projektowanych jezdni,
 • oświetlenie projektowanych jezdni,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej,
 • przebudowę istniejącej sieci gazowej,
 • przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
 • oznakowanie pionowe i poziome jezdni z elementami bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, poręcze).

Zadanie 1C

Zadanie dotyczy budowy nowego torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli „Turkusowa”, zlokalizowanej na wysokości hipermarketu \'Selgros\'. Pętla „Turkusowa”w Projekcie będzie funkcję pętli końcowej.

Zakres zadania 1C obejmuje w szczególności:

 • budowę linii dwutorowej po terenie od pętli „Basen Górniczy”,
 • budowę linii dwutorowej na obiektach mostowych przeznaczonych dla linii tramwajowej,
 • budowę linii dwutorowej po terenie w pasie między istniejącymi jezdniami Trasy Nowocłowej,
 • budowę peronów przystankowych na przystanku „Lotnisko”,
 • budowę torów tramwajowych z ominięciem istniejących podpór wiaduktu „Leszczynowa”–niezależna geometria toru lewego i prawego,
 • budowę torów tramwajowych wzdłuż ul. Hangarowej z odgięciem łukiem w kierunku ul. Bat. Chłopskich wraz z pętlą pośrednią „Turkusowa”, która w Etapie I będzie pełnić funkcję pętli końcowej. Część torowiska zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi w formie szczelnej wanny. Szerokość w świetle ścian wynosi 10.0m na szlaku oraz 16,0m na długości projektowanego przystanku „Gryfińska”,
 • budowę pętli pośredniej „Turkusowa”wraz z ciągami pieszymi w kierunku ul. Jaśminowej i Bagiennej oraz w kierunku osiedla „Słoneczne”i hipermarketu „Selgros”,
 • lokalizację słupów trakcyjnych, napowietrznej sieci trakcyjnej oraz linie kablowe zasilające sieć trakcyjną.

Korzyści

Szczeciński Urząd Miasta wylicz korzyści, jakie pasażerowie otrzymają dzięki budowie nowej linii. Zalicz do nich takie aspekty jak:

 •            poprawa oferty transportu miejskiego w mieście poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
 •            poprawa warunków korzystania z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,
 •            zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,
 •            zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego - SST stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem,           
 • zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej,
 •            poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin,
 •            poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •            zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości).

Stan aktualny

Na dzień dzisiejszy miasto jest na ukończeniu kilku przetargów związanych z realizacją SST. W przetargu na wykonawcę prac budowlanych nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Złożyło ją konsorcjum Mytoll –Strabag, które wartość prac wyceniło na ok. 166 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę wybrano też w przetargu na Inżyniera Kontraktu. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-INVEST, które wartość prac wyceniło na przeszło 1,2 mln zł. Trwa ocena ofert w przetargu na nadzór autorski. Podpisanie umów nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2013 r. Początek robót budowlanych to kwiecień 2013. Czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą prac.

Podstawowe dane

 • Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko
 • Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku
 • Działanie: 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych
 • Całkowite koszty projektu: 239 817 241,14 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 187 656 072,20 PLN
 • Koszty niekwalifikowane: 52 161 168,94 PLN
 • Dofinansowanie: 106 081 977,61 PLN

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Szczeciń
SST
szybki tramwaj
budowa
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....