TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

PESA rozważa budowę zakładu w Rosji
PAP - Opublikowano: 25.11.2013 14:07:09
PESA rozważa budowę zakładu w Rosji
Po­cią­gi byd­go­skiej Pesy pędzą za gra­ni­cę. Spół­ka roz­wa­ża bu­do­wę lub zakup za­kła­du w Rosji - do­no­si \'Puls Biz­ne­su\'. Z kolei Deut­sche Bahn za­mó­wi­ła w byd­go­skim za­kła­dzie 36 spa­li­no­wych ze­spo­łów trak­cyj­nych prze­zna­czo­nych dla ko­mu­ni­ka­cji re­gio­nal­nej w sieci Sau­er­land.Dzię­ki eks­pan­sji firma w dwa lata chce po­dwo­ić sprze­daż. Pre­zes Pesy To­masz Za­bo­klic­ki mówi, że do końca 2014 roku spół­ka wy­pro­du­ku­je 650 tram­wa­jów - to re­kord na eu­ro­pej­ską skalę. Obec­nie byd­go­ska firma re­ali­zu­je kon­trakt na do­sta­wę 120 po­jaz­dów do Mo­skwy. Pesa pla­nu­je pod­bić rynki na­szych wschod­nich są­sia­dów. Jeśli my­śli­my o re­al­nym roz­wo­ju, dzia­łal­no­ści na ro­syj­skim rynku, ko­niecz­ne bę­dzie uru­cho­mie­nie tam pro­duk­cji - uważa Za­bo­klic­ki. W przy­szłym roku wy­ja­śni się czy Pesa zde­cy­du­je się na akwi­zy­cję czy bu­do­wę wła­sne­go za­kła­du. Pre­zes firmy cie­szy się ze wspar­cia dy­plo­ma­tów. Za­uwa­ża, że w re­la­cjach po­li­ty­ków z biz­ne­sem widać po­zy­tyw­ne zmia­ny. Za­trud­nia­ją­ca około 3,5 tys. osób byd­go­ska Pesa spe­cja­li­zu­je się w bu­do­wie i mo­der­ni­za­cji po­jaz­dów szy­no­wych. Ofer­ta pol­skie­go pro­du­cen­ta obej­mu­je spa­li­no­we i elek­trycz­ne ze­spo­ły trak­cyj­ne oraz lo­ko­mo­ty­wy i tram­wa­je. W tym roku Pesa osią­gnie około 1,7 mi­liar­da zło­tych przy­cho­dów. Do 2015 roku ta kwota ma wzro­snąć do nawet 3 mi­liar­dów.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PESA
Rosja
Moskwa
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....