TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

PESA rozważa budowę zakładu w Rosji
PAP - Opublikowano: 25.11.2013 14:07:09
PESA rozważa budowę zakładu w Rosji
Po­cią­gi byd­go­skiej Pesy pędzą za gra­ni­cę. Spół­ka roz­wa­ża bu­do­wę lub zakup za­kła­du w Rosji - do­no­si \'Puls Biz­ne­su\'. Z kolei Deut­sche Bahn za­mó­wi­ła w byd­go­skim za­kła­dzie 36 spa­li­no­wych ze­spo­łów trak­cyj­nych prze­zna­czo­nych dla ko­mu­ni­ka­cji re­gio­nal­nej w sieci Sau­er­land.Dzię­ki eks­pan­sji firma w dwa lata chce po­dwo­ić sprze­daż. Pre­zes Pesy To­masz Za­bo­klic­ki mówi, że do końca 2014 roku spół­ka wy­pro­du­ku­je 650 tram­wa­jów - to re­kord na eu­ro­pej­ską skalę. Obec­nie byd­go­ska firma re­ali­zu­je kon­trakt na do­sta­wę 120 po­jaz­dów do Mo­skwy. Pesa pla­nu­je pod­bić rynki na­szych wschod­nich są­sia­dów. Jeśli my­śli­my o re­al­nym roz­wo­ju, dzia­łal­no­ści na ro­syj­skim rynku, ko­niecz­ne bę­dzie uru­cho­mie­nie tam pro­duk­cji - uważa Za­bo­klic­ki. W przy­szłym roku wy­ja­śni się czy Pesa zde­cy­du­je się na akwi­zy­cję czy bu­do­wę wła­sne­go za­kła­du. Pre­zes firmy cie­szy się ze wspar­cia dy­plo­ma­tów. Za­uwa­ża, że w re­la­cjach po­li­ty­ków z biz­ne­sem widać po­zy­tyw­ne zmia­ny. Za­trud­nia­ją­ca około 3,5 tys. osób byd­go­ska Pesa spe­cja­li­zu­je się w bu­do­wie i mo­der­ni­za­cji po­jaz­dów szy­no­wych. Ofer­ta pol­skie­go pro­du­cen­ta obej­mu­je spa­li­no­we i elek­trycz­ne ze­spo­ły trak­cyj­ne oraz lo­ko­mo­ty­wy i tram­wa­je. W tym roku Pesa osią­gnie około 1,7 mi­liar­da zło­tych przy­cho­dów. Do 2015 roku ta kwota ma wzro­snąć do nawet 3 mi­liar­dów.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PESA
Rosja
Moskwa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....